7 8vacatures
beschikbaar

Cookiebeleid

Read the English translation below

Cookiebeleid

Onze website (www.werkenbijaccorhotels.nu) (de "Website") maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of mobiele telefoon op het moment dat je een webpagina bezoekt worden opgeslagen. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het opslaan en uitlezen van cookies worden mogelijk persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan de Website je herkennen bij een volgend bezoek.

In dit cookiebeleid leggen we uit welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden. Graag verwijzen we je naar de privacyverklaring  voor meer informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens, waaronder hoe je jouw rechten bij wet kunt uitoefenen.  In dit cookiebeleid is uitdrukkelijk vermeld voor welk type cookies wij jouw toestemming vragen. Het gebruik van de overige cookies baseren wij op ons gerechtvaardigd belang om de in dit cookiebeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken.

Wij kunnen dit cookiebeleid altijd wijzigen. Als wij het cookiebeleid wijzigen, dan plaatsen wij het gewijzigde beleid op deze pagina van de Website. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij het gewijzigde beleid aan je verstrekken en waar nodig opnieuw jouw toestemming vragen. Dit cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 30 augustus 2019. Zie voor een accuraat overzicht van de cookies ook de cookiemelding. Als je de cookiemelding eerder hebt geaccepteerd, dan krijg je de cookiemelding niet meer te zien. Je moet dan eerst de cookies verwijderen, voordat je de cookiemelding weer te zien krijgt en de cookies kunt weigeren. Zie onderaan dit cookiebeleid hoe je de cookies kunt verwijderen.

Verschillende soorten cookies

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de Website en niet-functionele cookies worden gebruikt voor het evalueren van onze samenwerking met partners en analytische, sociale media en marketing doeleinden.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Website. Dergelijke cookies worden altijd opgeslagen als je de Website bezoekt. Dit betekent dat wij voor het opslaan van functionele cookies geen toestemming vragen. Zie hieronder een overzicht van de functionele cookies:

Naam

Aanbieder

Doel

Geldigheid

 

 

 

 

CookieConsent

Werkenbijaccorhotels

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

1 jaar

Evowy3cs2

Werkenbijaccorhotels.nu

Deze cookie is noodzakelijk voor het functioneren van het interne sessiesysteem.

Sessie

Niet-functionele cookies

Analytische/affiliate cookies

Analytische cookies zijn niet noodzakelijk voor het functioneren van de Website, maar door middel van dergelijke cookies kunnen wij bijvoorbeeld analyseren welke onderdelen van de Website populair zijn en hoe wij de Website kunnen verbeteren. Dergelijke cookies worden altijd opgeslagen als je de Website bezoekt. Wij vragen voor het opslaan van analytische cookies geen toestemming.

 

De hieronder genoemde cookies worden opgeslagen om statistieken over bezoeken aan de Website te genereren met Google Analytics. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Daarnaast staan wij Google niet toe om:

  • de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor eigen doeleinden;
  • de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor advertentiedoeleinden;
  • jouw volledige IP adres te verwerken (het laatste octet van jouw IP-adres wordt verwijderd nog voordat jouw IP-adres door Google wordt opgeslagen).

Naam

Aanbieder

Doel

Geldigheid

_ga

Werkenbijaccorhotels

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

_gid

Werkenbijaccorhotels

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

Affiliate cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden welke advertentie leidt tot het gewenste resultaat. Dergelijke cookies worden altijd opgeslagen als je de Website bezoekt. Wij vragen voor het opslaan van affiliate cookies geen toestemming.

Wij promoten de vacatures die op de Website staan via de website van Indeed. De hieronder genoemde cookies worden opgeslagen om  informatie te verschaffen over de effectiviteit van een getoonde advertentie op de website van Indeed. Hierdoor kunnen wij de samenwerking met Indeed evalueren. Door middel van deze cookies kunnen wij en Indeed meten hoeveel personen hebben gesolliciteerd op een vacature nadat zij de vacature op de website van Indeed hebben geraadpleegd.

Naam

Aanbieder

Doel

Geldigheid

JSESSIONID

Conv.indeed.com

Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.

Sessie

Ctkgen

Conv.indeed.com

Effectiviteit meten van een getoonde advertentie op de website van Indeed.

1 dag

INDEED_CSRF_TOKEN

Conv.indeed.com

Effectiviteit meten van een getoonde advertentie op de website van Indeed.

Sessie

Jasx_pool_id

Conv.indeed.com

Effectiviteit meten van een getoonde advertentie op de website van Indeed.

Sessie

Pagead/conv/94 77584747878783

Conv.indeed.com

Effectiviteit meten van een getoonde advertentie op de website van Indeed.

Sessie

CTK

Indeed.com

Effectiviteit meten van een getoonde advertentie op de website van Indeed.

17 jaar

Sociale media

Op de Website maken wij gebruik van sociale media knoppen. Door middel van deze knoppen is het  mogelijkheid om informatie te delen via sociale media (Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube). Deze cookies worden alleen opgeslagen met jouw toestemming. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

 

Wanneer je op de Website een sociale media knop aanklikt, wordt een sociale media cookie geplaatst. Sociale media cookies worden door Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube zelf opgeslagen. De sociale media aanbieder kan daarmee jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een deel van de Website wilt delen via hun platform. Wij adviseren je om ook het cookiebeleid van Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube op hun eigen websites te lezen voor meer informatie over het gebruik van cookies.

 

Marketing

Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, zodat je advertenties te zien krijgt die voor jou mogelijk relevant zijn. Deze cookies worden alleen opgeslagen met jouw toestemming. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. Voor marketingdoeleinden maken wij gebruik van verschillende partners, zoals marketingbureaus en de marketingtool van Google, genaamd Google AdSense. Zie hieronder een overzicht van de marketing cookies:

Naam

Aanbieder

Doel

Geldigheid

Fr

Facebook.com

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

3 maanden

Tr

Facebook.com

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

Sessie

Rc::c

Google.com

Gebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen.

Sessie

_fbp

Werkenbijaccorhotel

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

3 maanden

_gcl_au

Werkenbijaccorhotel

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.

3 maanden

 

 

Cookies blokkeren en verwijderen

Wil je niet dat er sociale media en marketing cookies via de Website worden opgeslagen, dan kan je daarvoor kiezen in de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan de Website. Als je deze cookies eerder hebt geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien. Je moet dan eerst de cookies verwijderen, voordat je de cookiemelding weer te zien krijgt en de cookies kunt weigeren.  

 Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het opslaan van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan kan het voorkomen dat de Website minder goed functioneert. Het is daarom beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt.

Hoe u een cookie verwijdert of blokkeert, hangt af van de internetbrowser die u gebruikt. U kunt in de "helpfunctie" van uw internetbrowser opzoeken hoe u cookies verwijdert of blokkeert. Voor instructiefilmpjes met betrekking tot het beheren van cookies in Internet Explorer, Safari, Chrome en Firefox zie de volgende link: Instructiefilmpjes beheren cookies

 

English version:

Cookie policy

Our website (www.werkenbijaccorhotels.nu) (the ‘Website’) uses various types of cookies. Cookies are small text files that are stored on your computer, tablet or mobile phone at the moment that you visit a webpage. These cookies save information about your visit to a webpage. This may also include the processing of your personal data. Cookies enable the Website to recognize you upon a subsequent visit.

This cookie policy explains what cookies we use and the purposes we use them for. You may consult the privacy statement  for more information on how we process personal data, including how you can exercise your rights.  In this cookie policy we explicitly describe the type of cookies we request your consent for. Our use of all other types of cookies is based on our legitimate interest in achieving the objectives described in this cookie policy.

We may always amend this cookie policy. If we amend this cookie policy we will post the updated policy on this page of the Website. In the event of significant changes, we will provide you with the updated policy and where necessary submit a new request for your consent. This cookie policy was last updated on 30 August 2019. Please also see the cookie notice for an accurate overview of cookies. If you have previously accepted the cookie notice, you will not see the cookie notice when you visit the Website again. You must first delete the cookies yourself in order to read the cookie notice and refuse the cookies. Please see below how you can delete the cookies.

Various types of cookies

We distinguish between functional and non-functional cookies. Functional cookies are necessary for the proper functioning of the Website, and non-functional cookies can be stored and read for the evaluation of our collaboration with partners and analytical, social media and marketing purposes.

Functional cookies

The functional cookies are necessary for the proper functioning of the Website. Such cookies will always be stored when you visit the Website. This means that we do not request your consent for the use of functional cookies. Please find below a list of the functional cookies:

Name

Provider

Purpose

Validity

CookieConsent

Werkenbijaccorhotels

Saves the cookie status of the user for the current domain.

1 year

Evowy3cs2

Werkenbijaccorhotels.nu

This cookie is necessary for the functioning of the internal session system.

Session

 

Non-functional cookies

Analytical/Affiliate

Analytical cookies are not necessary for the functioning of the Website, but by means of such cookies we can, for example, analyse what components of the Website are popular and where we can improve the Website. Such cookies will always be stored when you visit the Website. This means that we do not request your consent for the use of analytical cookies.

We use the cookies presented below to generate statistics about visits to the Website with Google Analytics. Therefore we have concluded a processing agreement with Google. We do not use other Google services in combination with the Google Analytics cookies. We also do not allow Google to:

  • use the Analytics information obtained for its own purposes;
  • use the Analytics information obtained for advertising purposes;
  • process your full IP address (the last octet of your IP address will be deleted before your IP address is stored by Google).

Name

Provider

Purpose

Validity

_ga

Werkenbijaccorhotels

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the user uses the Website.

2 years

_gid

Werkenbijaccorhotels

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the user uses the Website.

1 day

Affiliate cookies are cookies that are used to register which advertisement leads to the desired result. Such cookies will always be stored when you visit the Website. This means that we do not request your consent for the use of affiliate cookies.

We promote the job openings posted on the Website at the Indeed website. The cookies presented below are stored to provide information about the effectiveness of an advertisement displayed on the website of Indeed. Based on this information we can evaluate the collaboration with Indeed. These cookies enable us and Indeed to measure how many people have applied for a job opening after consulting the job opening on the website of Indeed.

Name

Provider

Purpose

Validity

JSESSIONID

Conv.indeed.com

Tracks user statistics across page visits.

Session

Ctkgen

Conv.indeed.com

Measure effectiveness of a displayed advertisement of a job opening on the website of Indeed.

1 day

INDEED_CSRF_TOKEN

Conv.indeed.com

Measure effectiveness of a displayed advertisement of a job opening on the website of Indeed.

Session

Jasx_pool_id

Conv.indeed.com

Measure effectiveness of a displayed advertisement of a job opening on the website of Indeed.

Session

Pagead/conv/94 77584747878783

Conv.indeed.com

Measure effectiveness of a displayed advertisement of a job opening on the website of Indeed.

Session

CTK

Indeed.com

Measure effectiveness of a displayed advertisement of a job opening on the website of Indeed.

17 years

 

Social media

On the Website we use social media buttons. The social media buttons enable website users to share information via social media (Instagram, Facebook, LinkedIn and YouTube). These cookies are only stored with your consent. You are entitled to withdraw your consent at any time without this compromising the lawfulness of the processing based on consent before its withdrawal.

 

When you are visiting the Website and you click on a social media button, a social media cookie is stored. Social media cookies are stored by Instagram, Facebook, LinkedIn and YouTube. This allows the social media provider to identify your IP address at the moment that you wish to share a part of the Website via their platform. Please read the cookie statements of Instagram, Facebook, LinkedIn and YouTube on their own websites for more information about their use of cookies.

 

Marketing

We use online ads to bring our services to our users’ attention. We prefer to do this in a way that you see the advertisements that may be relevant to you. These cookies are only stored with your consent. You are entitled to withdraw your consent at any time without this compromising the lawfulness of the processing based on consent before its withdrawal. For marketing purposes we make use of a number of different partners, such as marketing agencies, and the Google marketing tool Google AdSense. A list of the marketing cookies is presented below:

Name

Provider

Purpose

Validity

Fr

Facebook.com

Used by Facebook to deliver a set of advertising products, such as real-time offerings of external advertisers.

3 months

TR

Facebook.com

Used by Facebook to deliver a set of advertising products, such as real-time offerings of external advertisers.

Session

Rc::c

Google.com

Used in context with video advertising. The cookie limits the number of times that a visitor will see the same ad. The cookie is also used to guarantee the relevance of the video advertising to the specific user.

Session

_fbp

Werkenbijaccorhotel

Used by Facebook to deliver a set of advertising products, such as real-time offerings of external advertisers.

3 months

_gcl_au

Werkenbijaccorhotel

Used by Google AdSense to experiment with the efficiency of advertisement on websites using their services.

3 months

 

Blocking and deleting cookies

If you do not want social media and marketing cookies to be stored when you visit the Website, you can refuse to accept such cookies in the cookie notice that you see the first time you visit the Website. If you have previously accepted such cookies, you will not see the cookie notice when you visit the Website again. You must first delete the cookies yourself in order to read the cookie notice and refuse the cookies.  

 You can also set your browser to block the storage of cookies. If you block all cookies, the Website and other websites you may visit may no longer function properly. It is therefore preferable to selectively block the undesired cookies. You can do this in the settings of your browser. By doing this, you will also block the same cookies from the other websites you may visit.

How you delete or block a cookie depends on the internet browser you are using. You can find more information on how to delete or block cookies in the "help" function of your internet browser. For instructional videos (in Dutch) on how to manage cookies in Internet Explorer, Safari, Chrome and Firefox, please see the following link: how to manage cookies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cookiebeleid Privacyverklaring