8 4vacatures
beschikbaar

Privacyverklaring

Accor Hotels Services Netherlands B.V. (Accor, 'wij' of 'ons') verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier. Persoonsgegevens betreft alle informatie waarmee wij je direct of indirect kunnen identificeren. Accor zal zich te allen tijde volledig inzetten om de persoonsgegevens van websitebezoekers en (potentiële) sollicitanten te beschermen.

Deze privacyverklaring richt zich tot personen die gebruik maken van de website (www.werkenbijaccorhotels.nu) (de "Website") en mogelijk via de Website solliciteren op (een) vacature(s) die is/zijn geplaatst op de Website. De vacatures op de Website hebben betrekking op functies binnen verschillende hotels (zie via de volgende link een overzicht van de relevante hotels: https://www.werkenbijaccorhotels.nu/onze-hotels.html).

Na het invullen van jouw sollicitatiegegevens worden deze gegevens naar het hotel die de betreffende vacature aanbiedt verstuurt (het "Hotel"). Het Hotel stuurt je vervolgens een bevestigingse-mail en een privacyverklaring over de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Hotel gedurende de wervings- en selectieprocedure.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij middels de Website jouw persoonsgegevens verwerken. Wij wijzen je erop dat deze privacyverklaring geen (onderdeel van een) overeenkomst vormt. Accor behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring bij te werken of te wijzigen zodat de daarin opgenomen informatie volledig en actueel is. We stellen je op de hoogte van wezenlijke veranderingen. Meer specifiek komt in deze privacyverklaring aan de orde:

Inhoudsopgave

  1. Welke persoonsgegevens we over jou verwerken en waarom
  2. Hoe we jouw gegevens verzamelen en met wie we jouw gegevens delen
  3. Internationale doorgifte
  4. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
  5. Hoe we jouw persoonsgegevens beschermen
  6. Jouw rechten
  7. Contact

1. Welke persoonsgegevens we over jou verwerken en waarom

Categorieën persoonsgegevens
Sollicitatiegegevens
Via de Website kan je solliciteren op een vacature door jouw sollicitatiegegevens in het webformulier op de Website in te vullen. Je sollicitatiegegevens bestaan uit jouw naam, e-mailadres, CV en motivatiebrief.

Cookiegegevens
Daarnaast verzamelen we jouw persoonsgegevens door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de Website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de Website bezoekt. Middels deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen en deze informatie bevat mogelijk jouw persoonsgegevens, zoals een IP-adres, locatiegegevens, jouw activiteiten op de Website en een browser-fingerprint.

Verwerkingsdoelen en rechtsgrond
Sollicitatiegegevens
Als je jouw sollicitatiegegevens op de Website invult en uploadt, dan verstuurt de Website automatisch je sollicitatiegegevens door naar het Hotel, zodat het Hotel jouw sollicitatie in behandeling kan nemen. Als je interesse hebt in een vacature, dan kan je via een webformulier op de Website je e-mailadres invullen, zodat de vacature naar je e-mailadres wordt verzonden. Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken als dat onverhoopt nodig is voor het voeren van (verweer in) juridische procedures of in reactie op klachten of claims.

De verwerkingen van persoonsgegevens die in het kader van de bovenstaande doeleinden plaatsvinden zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van het Hotel om de wervings- en selectieprocedure op een verantwoorde, effectieve en efficiënte manier vorm te geven en ter verdediging van onze rechten (of de rechten van het Hotel) in het geval van een geschil. Deze verwerkingen zijn dus gerechtvaardigd op grond van artikel 6 lid 1 onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Wij wijzen je erop dat wanneer je besluit om bepaalde, in het kader van de sollicitatieprocedure verzochte, informatie niet te verstrekken dit invloed kan hebben op (jouw deelname in) de sollicitatieprocedure. Als je de vakjes aangeduid met een * besluit niet in te vullen, kunnen we je sollicitatie niet behandelen. Voor vragen, kan je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Cookiegegevens
Daarnaast verwerken wij (persoons-)gegevens die wij verzamelen via cookies. Wij verwerken deze gegevens, omdat deze noodzakelijk zijn voor het functioneren, analyseren en verbeteren van de Website. Ook maken wij gebruik van cookies om de effectiviteit van een getoonde advertentie op de website van Indeed te meten. De verwerking van persoonsgegevens die in het kader van deze doeleinden plaatsvinden zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het laten functioneren, analyseren en verbeteren van de Website. Deze verwerkingen zijn dus gerechtvaardigd op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG. Dergelijke cookies worden automatisch geplaatst als je de Website bezoekt.

Wij verwerken de cookiegegevens ook omdat deze noodzakelijk zijn voor het functioneren van de sociale media koppeling en voor marketingdoeleinden. Wij vragen hiervoor jouw toestemming. Deze verwerkingen zijn - met jouw toestemming - gerechtvaardigd op grond van artikel 6 lid 1 onder a AVG. Als je geen toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke cookies, dan kan je nog steeds gebruik maken van de Website.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken in dit kader geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Als je de velden aangeduid met een * besluit niet in te vullen, dan kunnen we je sollicitatie niet doorsturen naar het Hotel. Voor vragen, kan je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

2. Hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en met wie wij jouw gegevens delen

Sollicitatiegegevens
Om te kunnen solliciteren via de Website dien je jouw persoonsgegevens te verstrekken. Deze sollicitatiegegevens worden direct doorgestuurd naar het Hotel. In dit kader delen wij jouw sollicitatiegegevens enkel met het Hotel.


Cookiegegevens
Verder is het mogelijk dat wij door middel van cookies persoonsgegevens verzamelen. Deze persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met marketingbureaus, Google Analytics, Indeed en sociale media.

3. Internationale doorgifte

Sollicitatiegegevens
Er is geen sprake van internationale doorgifte van jouw sollicitatiegegevens aan een derde land en/of een organisatie buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookiegegevens
De gegevens die worden verzameld middels cookies en die met Google Analytics worden gedeeld, kunnen door Google worden doorgegeven naar (servers in) de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Schild principes en is aangesloten bij het Privacy Schild-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

4. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Sollicitatiegegevens
De Website stuurt jouw sollicitatiegegevens direct door naar het Hotel en bewaart jouw sollicitatiegegevens niet. Als persoonsgegevens alsnog worden bewaart, dan informeren wij je hierover.

Cookiegegevens
Zie het cookiebeleid voor de bewaartermijnen ten aanzien van de cookies.

5. Hoe we jouw persoonsgegevens beschermen

Sollicitatie- en cookiegegevens
Wij zetten ons in om jouw privacy te beschermen en nemen de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. De Website is goed beveiligd, met als doel om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens.

6. Jouw rechten

Sollicitatie- en cookiegegevens

Op grond van de privacywetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht om inzage, rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens te verzoeken. Tevens heb je recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en je hebt het recht om gegevensoverdracht te verzoeken. Ook heb je het recht om bezwaar te maken. Wij wijzen erop dat dit geen absolute rechten zijn: er kunnen beperkingen of uitzonderingen van toepassing zijn waardoor je geen of slechts een beperkt beroep op een recht kunt doen.

Meer informatie over jouw rechten kun je hier vinden:

Recht op inzage:
Je hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die we over je verwerken en op informatie over de verwerking daarvan.

Recht op rectificatie:
Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht op wissing ('recht op vergetelheid'):
Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen wanneer: (i) de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken, (ii) wanneer we de persoonsgegevens verwerken op grond van jouw toestemming en je deze toestemming intrekt, (iii) wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en dat bezwaar gegrond is, (iv) wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is, (v) wanneer wij op grond van de wet verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te wissen.

Er gelden een aantal specifieke uitzonderingen op het recht op vergetelheid. Als wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, dan hoeven wij niet aan jouw verzoek om vergeten te worden te voldoen.

Recht op beperking:
Onder omstandigheden kun je ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij jouw verzoek om rectificatie of jouw bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens beoordelen.

Recht op gegevensoverdracht:
Je kunt ons vragen om digitale gegevens die we van jou hebben ontvangen en verwerken op grond van jouw toestemming of om een overeenkomst met jou uit te voeren, in een bruikbare (gestructureerde gangbare en machinaal leesbare) vorm te ontvangen of aan een derde over te dragen.

Recht op bezwaar:
Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang (zie hiervoor onder 'Welke persoonsgegevens we over jou verwerken en waarom').

Voor informatie of om verzoek in te dienen, kun je contact met ons opnemen per e-mail of per post.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming. In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In België is de toezichthouder voor gegevensbescherming de Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Cookiegegevens
Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies.

7. Contact

Als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze afdeling Talent & Culture of via de regionale privacy-coördinator:

e-mail: accorhotels.benelux.gdpr@accor.com

postadres: Accor Hotels Service Netherlands B.V.
t.a.v. Afdeling T&C
Stationsplein-ZW 981
1117CE Schiphol

Cookiebeleid Privacyverklaring