7 8vacatures
beschikbaar

Privacyverklaring

Read the English translation below

Accor Hotels Services Netherlands B.V. (Accor, 'wij' of 'ons') verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier. Persoonsgegevens betreft alle informatie waarmee wij je direct of indirect kunnen identificeren. Accor zal zich te allen tijde volledig inzetten om de persoonsgegevens van websitebezoekers en (potentiële) sollicitanten te beschermen.

Deze privacyverklaring richt zich tot personen die gebruik maken van de website (www.werkenbijaccorhotels.nu) (de "Website") en mogelijk via de Website solliciteren op (een) vacature(s) die is/zijn geplaatst op de Website. De vacatures op de Website hebben betrekking op functies binnen verschillende hotels (zie via de volgende link een overzicht van de relevante hotels: https://www.werkenbijaccorhotels.nu/onze-hotels.html).

Na het invullen van jouw sollicitatiegegevens worden deze gegevens naar het hotel die de betreffende vacature aanbiedt verstuurt (het "Hotel"). Het Hotel stuurt je vervolgens een bevestigingse-mail en een privacyverklaring over de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Hotel gedurende de wervings- en selectieprocedure.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij middels de Website jouw persoonsgegevens verwerken. Wij wijzen je erop dat deze privacyverklaring geen (onderdeel van een) overeenkomst vormt. Accor behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring bij te werken of te wijzigen zodat de daarin opgenomen informatie volledig en actueel is. We stellen je op de hoogte van wezenlijke veranderingen. Meer specifiek komt in deze privacyverklaring aan de orde:

Inhoudsopgave

 1. Welke persoonsgegevens we over jou verwerken en waarom
 2. Hoe we jouw gegevens verzamelen en met wie we jouw gegevens delen
 3. Internationale doorgifte
 4. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
 5. Hoe we jouw persoonsgegevens beschermen
 6. Jouw rechten
 7. Contact

1. Welke persoonsgegevens we over jou verwerken en waarom

Categorieën persoonsgegevens
Sollicitatiegegevens
Via de Website kan je solliciteren op een vacature door jouw sollicitatiegegevens in het webformulier op de Website in te vullen. Je sollicitatiegegevens bestaan uit jouw naam, e-mailadres, CV en motivatiebrief.

Cookiegegevens
Daarnaast verzamelen we jouw persoonsgegevens door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de Website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de Website bezoekt. Middels deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen en deze informatie bevat mogelijk jouw persoonsgegevens, zoals een IP-adres, locatiegegevens, jouw activiteiten op de Website en een browser-fingerprint.

Verwerkingsdoelen en rechtsgrond
Sollicitatiegegevens
Als je jouw sollicitatiegegevens op de Website invult en uploadt, dan verstuurt de Website automatisch je sollicitatiegegevens door naar het Hotel, zodat het Hotel jouw sollicitatie in behandeling kan nemen. Als je interesse hebt in een vacature, dan kan je via een webformulier op de Website je e-mailadres invullen, zodat de vacature naar je e-mailadres wordt verzonden. Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken als dat onverhoopt nodig is voor het voeren van (verweer in) juridische procedures of in reactie op klachten of claims.

De verwerkingen van persoonsgegevens die in het kader van de bovenstaande doeleinden plaatsvinden zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van het Hotel om de wervings- en selectieprocedure op een verantwoorde, effectieve en efficiënte manier vorm te geven en ter verdediging van onze rechten (of de rechten van het Hotel) in het geval van een geschil. Deze verwerkingen zijn dus gerechtvaardigd op grond van artikel 6 lid 1 onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Wij wijzen je erop dat wanneer je besluit om bepaalde, in het kader van de sollicitatieprocedure verzochte, informatie niet te verstrekken dit invloed kan hebben op (jouw deelname in) de sollicitatieprocedure. Als je de vakjes aangeduid met een * besluit niet in te vullen, kunnen we je sollicitatie niet behandelen. Voor vragen, kan je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Cookiegegevens
Daarnaast verwerken wij (persoons-)gegevens die wij verzamelen via cookies. Wij verwerken deze gegevens, omdat deze noodzakelijk zijn voor het functioneren, analyseren en verbeteren van de Website. Ook maken wij gebruik van cookies om de effectiviteit van een getoonde advertentie op de website van Indeed te meten. De verwerking van persoonsgegevens die in het kader van deze doeleinden plaatsvinden zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het laten functioneren, analyseren en verbeteren van de Website. Deze verwerkingen zijn dus gerechtvaardigd op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG. Dergelijke cookies worden automatisch geplaatst als je de Website bezoekt.

Wij verwerken de cookiegegevens ook omdat deze noodzakelijk zijn voor het functioneren van de sociale media koppeling en voor marketingdoeleinden. Wij vragen hiervoor jouw toestemming. Deze verwerkingen zijn - met jouw toestemming - gerechtvaardigd op grond van artikel 6 lid 1 onder a AVG. Als je geen toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke cookies, dan kan je nog steeds gebruik maken van de Website.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken in dit kader geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Als je de velden aangeduid met een * besluit niet in te vullen, dan kunnen we je sollicitatie niet doorsturen naar het Hotel. Voor vragen, kan je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

2. Hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en met wie wij jouw gegevens delen

Sollicitatiegegevens
Om te kunnen solliciteren via de Website dien je jouw persoonsgegevens te verstrekken. Deze sollicitatiegegevens worden direct doorgestuurd naar het Hotel. In dit kader delen wij jouw sollicitatiegegevens enkel met het Hotel.


Cookiegegevens
Verder is het mogelijk dat wij door middel van cookies persoonsgegevens verzamelen. Deze persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met marketingbureaus, Google Analytics, Indeed en sociale media.

3. Internationale doorgifte

Sollicitatiegegevens
Er is geen sprake van internationale doorgifte van jouw sollicitatiegegevens aan een derde land en/of een organisatie buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookiegegevens
De gegevens die worden verzameld middels cookies en die met Google Analytics worden gedeeld, kunnen door Google worden doorgegeven naar (servers in) de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Schild principes en is aangesloten bij het Privacy Schild-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

4. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Sollicitatiegegevens
De Website stuurt jouw sollicitatiegegevens direct door naar het Hotel en bewaart jouw sollicitatiegegevens niet. Als persoonsgegevens alsnog worden bewaart, dan informeren wij je hierover.

Cookiegegevens
Zie het cookiebeleid voor de bewaartermijnen ten aanzien van de cookies.

5. Hoe we jouw persoonsgegevens beschermen

Sollicitatie- en cookiegegevens
Wij zetten ons in om jouw privacy te beschermen en nemen de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. De Website is goed beveiligd, met als doel om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens.

6. Jouw rechten

Sollicitatie- en cookiegegevens

Op grond van de privacywetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht om inzage, rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens te verzoeken. Tevens heb je recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en je hebt het recht om gegevensoverdracht te verzoeken. Ook heb je het recht om bezwaar te maken. Wij wijzen erop dat dit geen absolute rechten zijn: er kunnen beperkingen of uitzonderingen van toepassing zijn waardoor je geen of slechts een beperkt beroep op een recht kunt doen.

Meer informatie over jouw rechten kun je hier vinden:

Recht op inzage:
Je hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die we over je verwerken en op informatie over de verwerking daarvan.

Recht op rectificatie:
Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht op wissing ('recht op vergetelheid'):
Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen wanneer: (i) de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken, (ii) wanneer we de persoonsgegevens verwerken op grond van jouw toestemming en je deze toestemming intrekt, (iii) wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en dat bezwaar gegrond is, (iv) wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is, (v) wanneer wij op grond van de wet verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te wissen.

Er gelden een aantal specifieke uitzonderingen op het recht op vergetelheid. Als wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, dan hoeven wij niet aan jouw verzoek om vergeten te worden te voldoen.

Recht op beperking:
Onder omstandigheden kun je ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij jouw verzoek om rectificatie of jouw bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens beoordelen.

Recht op gegevensoverdracht:
Je kunt ons vragen om digitale gegevens die we van jou hebben ontvangen en verwerken op grond van jouw toestemming of om een overeenkomst met jou uit te voeren, in een bruikbare (gestructureerde gangbare en machinaal leesbare) vorm te ontvangen of aan een derde over te dragen.

Recht op bezwaar:
Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang (zie hiervoor onder 'Welke persoonsgegevens we over jou verwerken en waarom').

Voor informatie of om verzoek in te dienen, kun je contact met ons opnemen per e-mail of per post.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming. In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In België is de toezichthouder voor gegevensbescherming de Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Cookiegegevens
Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies.

7. Contact

Als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze afdeling Talent & Culture of via de regionale privacy-coördinator:

e-mail: accorhotels.benelux.gdpr@accor.com

postadres: Accor Hotels Service Netherlands B.V.
t.a.v. Afdeling T&C
Stationsplein-ZW 981
1117CE Schiphol

 

English translation:

Accor Hotels Services Netherlands B.V. (Accor, 'we' or 'us') processes your personal data as the data controller in a lawful, fairly and transparent manner. Personal data is defined as all information allowing us to identify you either directly or indirectly. Accor will at all times protect the personal data of its website users, applicants and potential applicants to the fullest extent of its ability.

This privacy statement is directed towards persons who use the website (www.werkenbijaccorhotels.nu) (the "Website") and who may apply via the Website for one or more job openings posted on the Website. The job openings on the Website pertain to positions within various hotels (for a list of the hotels in question, see the following link: https://www.werkenbijaccorhotels.nu/onze-hotels.html).

After entering your application data, this data will be forwarded to the hotel offering the job opening in question (the ‘Hotel’). The Hotel will then send you a confirmation e-mail and a privacy statement concerning the processing of your personal data by the Hotel during the recruitment and selection procedure.

In this privacy statement, we will explain how we process your personal data by means of the Website. We point out that this privacy statement is not a contract or a component of a contract. Accor reserves the right to update or amend this privacy statement so that the information included in it remains accurate. We will notify you of any significant changes. More specifically, this privacy statement addresses:

Table of contents

 1. What personal data we process and why
 2. How we collect your data and who we share your data with
 3. International transfer
 4. How long we retain your personal data
 5. How we protect your personal data
 6. Your rights
 7. Contact

 

1. What personal data we process and why

Categories of personal data
Application data
Through the Website, you can apply for a job opening by entering your application data in the web form on the Website. Your application data consists of your name, e-mail address, CV and cover letter.

Cookie data
In addition, we collect your personal data using cookies. Cookies are small text files that the Website stores on your computer, tablet or mobile phone at the moment you visit the Website. These cookies save information about your website visit and may include personal data, such as an IP address, location data, your activities on the Website and a browser-fingerprint.

Processing purposes and legal basis
Application data
W
hen you enter and upload your application data on the Website, the Website automatically sends your application data to the Hotel, so the Hotel can start the application process. If you are interested in a job opening, then you may enter your e-mail address on the Website using the web form, in which case the job opening will be sent to your e-mail address. We may also use your data if at any time it becomes necessary to (i) conduct legal proceedings, (ii) prepare a defence in legal proceedings, or (iii) respond to complaints or claims.

The processing of personal data performed for the purposes above is necessary for the protection of the legitimate interest of the Hotel in structuring the recruitment and selection process in a sound, effective and efficient manner and for the defence of our rights (or the rights of the Hotel) in the event of a dispute. Consequently, this processing is justified on the basis of article 6, paragraph 1(f) of the General Data Protection Regulation (‘GDPR’).

Please note that if you do not provide certain information requested in the context of the application procedure, this may have an impact on the application procedure and your participation in it. If you decide to not complete the fields marked with a *, we will be unable to process your application. Please contact us by using the contact information below if you have any questions.

Cookie data
In addition, we collect personal data and other data by means of cookies. We process this data because this is necessary for the functioning, analysis and improvement of the Website. We also use cookies to measure the effectiveness of a displayed advertisement of a job opening on the website of Indeed. The processing of personal data for these purposes is necessary for the promotion of our legitimate interests, namely the functioning, analysis and improvement of the Website. Consequently, this processing is justified on the basis of article 6, paragraph 1(f) of the GDPR. These cookies are stored automatically when you visit the Website.

We also process the cookie data because this is necessary for the social media link to function, and additionally for marketing purposes. We ask for your consent for such processing. With your consent, this processing is justified on the basis of article 6, paragraph 1(a) of the GDPR. If you do not grant your consent for the storage of these cookies, you may still use the Website.

No automated decision-making
We do not use automated decision-making in this process. However, if you decide to not complete the fields marked with a *, we will be unable to transfer your application to the Hotel. Please contact us using the contact information below if you have any questions.

 

2. How we collect your personal data and who we share your data with

Application data
In order to submit an application through the Website, you must provide your personal data. This application data will be sent directly to the Hotel. Within this context, we share your application data only with the Hotel.

Cookie data
We may also collect your personal data by using cookies. This personal data may be shared with marketing agencies, Google Analytics, Indeed and social media.

 

3. International transfer

Application data
We do not transfer your application data internationally to a third country and/or any organization outside the European Economic Area.

Cookie data
The data collected and shared with Google Analytics could be forwarded by Google to servers in the United States. Google asserts that they adhere to the Privacy Shield principles, and is a member of the United States Department of Commerce’s Privacy Shield program. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data that is transferred.

 

4. How long we retain your personal data

Application data
The Website sends your application data directly to the Hotel and does not save your application data. If we do retain any of your personal data, we will inform you about such processing.

Cookie data
Please see the cookie policy  for the retention periods pertaining to cookie data.

 

5. How we protect your personal data

Application and cookie data
We make every effort to protect your privacy, and take the security of your personal data serious. We have implemented appropriate technical and organizational measures to secure your personal data. The Website is effectively secured with the object of preventing unauthorized parties inside and outside our organization from gaining access to your personal data.

 

6. Your rights

Application and cookie data
As stipulated by privacy legislation you have certain rights with respect to your personal data.

You have the right to request to access, rectification or erasure of your personal data. You also have the right to restrict the processing of your personal data and the right to request data portability. You also have the right to object. It is our responsibility to point out that these are not absolute rights: restrictions or exceptions may apply as a result of which your appeal to these rights may be excluded or limited.

You can find more information about your rights here.

Right to access:
You have the right to obtain a copy of your personal data that we process and to information about the processing of such data.

Right to rectification:
You can request us to correct or supplement your personal data if it is incorrect or incomplete.

Right to erase (“right to be forgotten”)
You can request us to erase your personal data if: (i) the personal data is no longer necessary for the purposes for which we have collected or for which we process it, (ii) if we process the personal data on the basis of your consent and you revoke this consent, (iii) if you object to the processing and that objection is well-founded, (iv) if the processing of your personal data is not lawful, (v) if we are obliged to delete your personal data pursuant to the law.

There are a number of specific exceptions to the right to be forgotten. For example: if we are legally obliged to process certain personal data, then we are not required to comply with your request to be forgotten.

Right to restriction of processing:
Under certain circumstances you can request us to temporarily limit the processing of your personal data, for example during the period that we are evaluating your request for rectification or your objection to the processing of your personal data.

Right to request data portability:
You may request us to transfer your personal data (which we process on the basis of your consent or for the purposes of performing an agreement with you), in a usable format (structured, conventional and readable electronically), either to you or to a third party.

Right to object:
You are always entitled to object to the processing of your personal data on the basis of a legitimate interest, for reasons pertaining to your specific situation (for more information, see ‘What personal data about you we process and why’).

For information or to submit a request, please contact us by e-mail or post.

You are always entitled to submit a complaint to a supervisory authority for data protection. In the Netherlands, the supervisory authority for data protection is the Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch Data Protection Authority): https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In Belgium, the supervisory authority for data protection is the Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgian Data Protection Authority):
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Cookie data
See our cookie policy for more information about blocking and deleting cookies.

 

7. Contact

If you have questions or complaints about the processing of your personal data or wish to exercise your rights, please contact our Talent & Culture department or the regional privacy coordinator:

e-mail:                 
accorhotels.benelux.gdpr@accor.com

post address:
Accor Hotels Service Netherlands B.V.
attn. T&C Department
Stationsplein-ZW 981
1117CE Schiphol

Cookiebeleid Privacyverklaring